Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – ekonomika;
studijų kryptis – politikos mokslai;
studijų kryptis – teisė;
studijų kryptis – vadyba;
vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
darbo patirtis – finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.
Koordinuoja Vyriausybės kanceliarijos veiklą, vykdant Vyriausybės programos įgyvendinimo plano stebėseną, Vyriausybės posėdžių, Vyriausybės pasitarimų, Vyriausybės kanceliarijos kviečiamų tarpinstitucinių pasitarimų organizavimą, užtikrinant tinkamą teikiamų sprendimų poveikio vertinimą.
Nesant Vyriausybės kanclerio pirmojo pavaduotojo, pavaduoja Vyriausybės kanclerį jo atostogų, komandiruočių metu ar laikinojo nedarbingumo atveju arba jo pavedimu atlieka atitinkamas Vyriausybės kanclerio funkcijas.
Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.
Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka organizuoja Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui pateiktų teisės aktų projektų analizę, Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui teikiamų teisės aktų projektų, kurių rengėjams nepavyko suderinti su suinteresuotomis institucijomis, derinimą.

            
Užtikrina tinkamą asmens duomenų tvarkymą, teikia ir atnaujina duomenų tvarkymą veiklos įrašuose, įgyvendina duomenų saugumo priemones.
Organizuoja  Vyriausybės kanceliarijos metinio veiklos plano ir Vyriausybės kanceliarijos strateginio veiklos plano projektų parengimą laiku, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną.
Koordinuoja Vyriausybės kanceliarijos nuostatų ir reglamento rengimo, prireikus – jų keitimo projektų rengimo procesą.
Užtikrina tinkamą Vyriausybės ir Vyriausybės kanceliarijos veiklos  organizacinį,  administracinį, ūkinį ir techninį aptarnavimą.
Pagal kompetenciją pasirašo Vyriausybės kanceliarijos buhalterinius dokumentus.

            
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.