Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – ekonomika;
studijų kryptis – finansai;
studijų kryptis – apskaita;
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – finansų valdymo srities patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
Koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais.
Koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą arba prireikus atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę.
Koordinuoja kitų su finansų valdymu susijusių ataskaitų rengimą.
Koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.
Koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją.
Koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus.
Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo.
Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

            
Užtikrina tinkamą asmens duomenų tvarkymą, teikia ir atnaujina duomenų tvarkymą veiklos įrašuose, įgyvendina duomenų saugumo priemones.
Tinkamai ir racionaliai valdo Vyriausybės kanceliarijos finansinius išteklius, atlieka sąnaudų kaštų ir kitų finansinių duomenų analizę.
Rengia biudžeto išlaidų sąmatų projektus, išlaidų sąmatas pagal programas, priemones, valstybės funkciją, finansavimo šaltinius, ekonominės klasifikacijos straipsnius, kitas biudžeto sudarymo ataskaitas, pagal poreikį inicijuoja išlaidų sąmatų tikslinimą.
Atlieka šias Stebėsenos informacinės sistemos naudotojų funkcijas – atsako už Vyriausybės kanceliarijos strateginio veiklos plano planinių ir faktinių finansinių duomenų suvedimą.
Užtikrina finansinių-ūkinių operacijų teisėtumo, valstybės lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę.
Atlieka iš Vyriausybės kanceliarijos vykdomos programos priemonių finansuojamų projektų paraiškų ir atsiskaitymo dokumentų finansinį vertinimą.
Kontroliuoja, kad Vyriausybės kanceliarijos vykdomų Europos Sąjungos paramos projektų lėšos būtų naudojamos projektuose nustatytiems tikslams pasiekti.

            
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.