Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – sociologija;

studijų kryptis – ekonomika;

studijų kryptis – politikos mokslai;

studijų kryptis – finansai;

vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

darbo patirtis – strateginio planavimo patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

 

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų arba vokiečių, arba prancūzų;

 

kalbos mokėjimo lygis – C1.

 

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.

Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Užtikrina tinkamą asmens duomenų tvarkymą, teikia ir atnaujina duomenų tvarkymą veiklos įrašuose, įgyvendina duomenų saugumo priemones.

Dalyvauja kuriant, vertina ir tobulina strateginio valdymo sistemą, užtikrina šios sistemos tinkamą veikimą ir taikymą praktikoje.

Koordinuoja Vyriausybės kanceliarijos organizuojamus pasitarimus, kuriuose siekiama sutarimo tarp Ministro Pirmininko, finansų ministro ir atitinkamo ministro dėl n–(n + 2) metų planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų atitinkamose valstybės veiklos srityse įgyvendinant NPP nustatytiems pažangos uždaviniams įgyvendinti skirtas nacionalines PP ir vykdant tęstinę veiklą, dalyvauja vidutinės trukmės biudžeto sistemos formavimo veiklose.

Koordinuoja su Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano parengimu, vykdymo stebėsena, pažangos vertinimu ir pagal kompetenciją su valstybės pažangos metinių ataskaitų rengimu susijusias veiklas.

Pagal kompetenciją prisideda įgyvendinant Vyriausybės reforminius darbus, vykdo Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano veiksmus Grupės kompetencijos srityje.

Koordinuoja su Vyriausybės teisėkūros proceso tobulinimu susijusius klausimus, dalyvauja Vyriausybės teisėkūros darbotvarkės rengime, vertina ir teikia siūlymus dėl įrodymais grįstų sprendimų sistemos plėtros, prižiūri numatomo teisinio reguliavimo ex ante ir galiojančio teisinio reguliavimo ex post poveikio vertinimo sistemų veikimą.

 

 

 

 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.