Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – teisė;
studijų kryptis – viešasis administravimas;
studijų kryptis – politikos mokslai;
studijų kryptis – komunikacija;
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – viešojo administravimo politikos srities patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
kalba – a vokiečių arba prancūzų ir anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
Dalyvauja kitų institucijų organizuojamuose tarpžinybiniuose pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų, darbo grupių veikloje, bendradarbiauja su kitais Vyriausybės kanceliarijos padaliniais ir teikia jiems informaciją.
Vykdo teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės stebėseną ir vertinimą.
Vykdo asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
Vykdo visuomenės dalyvavimo viešojo valdymo procesuose stebėseną ir vertinimą, rengia stebėsenos ataskaitas ir viešina rezultatus.
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.