Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – ekonomika;
studijų kryptis – finansai;
studijų kryptis – apskaita;
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – finansų valdymo srities patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
Koordinuoja kitų su finansų valdymu susijusių ataskaitų rengimą.
Koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.
Koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.
Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.

            
Registruoja ir persiunčia Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau -NBFC) gautus apskaitos dokumentus, juos aprašo, nurodant NBFC informaciją, iš kokios vykdomos programos, priemonės, valstybės funkcijos, finansavimo šaltinio ir ekonominės klasifikacijos straipsnio apskaityti ir apmokėti.
Tikrina NBFC parengtus metinius, tarpinius biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius.
Kontroliuoja pirminių apskaitos dokumentų (avanso apyskaitų, automobilių kelionės lapų ir kitų apskaitos dokumentų) užpildymo teisingumą ir pateikimą laiku.
Kontroliuoja gautų sąskaitų faktūrų už įsigytas prekes ir paslaugas  atitikimą viešųjų pirkimų dokumentams, sutarčių nuostatoms ir susieja jas su sutarčių panaudojimu, atlieka sutarčių vykdymo ir panaudojimo analizę.
Atlieka sąnaudų kaštų analizę, analizuoja asignavimų panaudojimą pagal Vyriausybės kanceliarijos vykdomas programų priemones, sutartis ir išlaidų grupes, atlieka skaičiavimus lėšų planavimui ateinantiems trejiems metams.
Koordinuoja ir atlieka Vyriausybės kanceliarijos pavaldžių institucijų atsiskaitymo dokumentų finansinį vertinimą.

            
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.