Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – viešasis administravimas;
studijų kryptis – vadyba;
studijų kryptis – teisė;
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – veiklos planavimo srities patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.

            
Dalyvauja derinant Ministro Pirmininko dienotvarkę ir stebi, kaip ji vykdoma, kad būtų galima optimaliai planuoti Ministro Pirmininko darbo dieną.
Perduoda Ministro Pirmininko pavedimus Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams ir Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojams (darbuotojams), stebi jų įgyvendinimo terminus ir informuoja Ministro Pirmininko biuro vadovą.
Kontroliuoja Ministrui Pirmininkui perduodamų dokumentų pasirašymo ar vizavimo eigą, tikrina, ar valstybės tarnautojų (darbuotojų) pateikti dokumentai tinkamai pavizuoti.
Ministro Pirmininko nurodymu informuoja apie Ministro Pirmininko rengiamus pasitarimus Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo, ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojus.
Analizuoja, sistemina Ministro Pirmininko gaunamą korespondenciją, dokumentus iš valstybės, užsienio šalių institucijų ir organizacijų, Vyriausybės kanceliarijos padalinių, informaciją pateikia Ministro Pirmininko biuro vadovui.
Aprūpina Ministro Pirmininko biurą kanceliarinėmis priemonėmis, rūpinasi, kad patikimai ir tiksliai veiktų organizacinė technika, Ministro Pirmininko darbo vieta būtų tvarkinga.

            
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.