Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
kalba – anglų arba vokiečių, arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Sprendžia Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos kompetencijai priskirtus klausimus, atsako už Vyriausybės kanceliarijos veiklą.
Kartu su Ministro Pirmininko patarėjais ir kitais Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojais padeda Ministrui Pirmininkui įgyvendinti Vyriausybės programos nuostatas, dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Ministro Pirmininko politines nuostatas, prioritetus ir sprendimus.
Organizuoja Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui pateiktų teisės aktų projektų analizę, Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka prireikus organizuoja Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui teikiamų teisės aktų projektų, kurių rengėjams nepavyko suderinti su suinteresuotomis institucijomis, derinimą.
Padeda Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui koordinuoti ir įgyvendinti bendruosius valstybės valdymo efektyvumo didinimo klausimus.
Padeda Ministrui Pirmininkui koordinuoti strateginių Europos Sąjungos politikos klausimų įgyvendinimą.
Vadovaudamasis Vyriausybės patvirtinta Strateginio planavimo metodika, rengia ir, suderinęs su Ministru Pirmininku, tvirtina Vyriausybės kanceliarijos strateginį veiklos planą, padeda Vyriausybei koordinuoti ministerijų ir kitų valstybės institucijų veiklą įgyvendinant strateginio planavimo dokumentus, Vyriausybės programą ir sprendžiant kitus krašto reikalus.
Organizuoja Vyriausybės posėdžių rengimą, dalyvauja juose ir užtikrina, kad būtų rašomi posėdžių protokolai, priimami ir įstatymų nustatyta tvarka skelbiami Vyriausybės nutarimai, Ministro Pirmininko potvarkiai, Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos.
Pritarus Ministrui Pirmininkui, tvirtina Vyriausybės kanceliarijos struktūrą ir Vyriausybės kanceliarijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Vyriausybės kanceliarijai Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus.
Įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Vyriausybės kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, Ministro Pirmininko pavedimu – Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus.
Įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų viešųjų įstaigų ir biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybės kanceliarija, vadovus, juos skatina, skiria jiems pašalpas, priima sprendimus dėl darbo pareigų pažeidimo, tvirtina jų pareigybių aprašymus.
Tvirtina Vyriausybės kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymus,  šiuos tarnautojus ir darbuotojus skatina, skiria jiems pašalpas, tarnybines nuobaudas arba priima sprendimus dėl darbo pareigų pažeidimo.
Ministro Pirmininko pavedimu tvirtina Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, šiuos tarnautojus skatina, skiria jiems tarnybines nuobaudas ir pašalpas, suteikia atostogas ir siunčia į komandiruotes.
Saugo Vyriausybės antspaudą ir atsako už jo naudojimą.
Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka organizuoja ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimus.

Atlieka kitas įstatymuose, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, kituose Vyriausybės nutarimuose nustatytas ir Ministro Pirmininko pavestas funkcijas.
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.