Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – politikos mokslai;
studijų kryptis – teisė;
studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – viešojo administravimo politikos srities patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai;
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – veiklos planavimo srities patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.

            
Analizuoja, sistemina Ministro Pirmininko gaunamą korespondenciją, dokumentus iš valstybės, užsienio šalių institucijų ir organizacijų, apibendrintą informaciją pateikia biuro vadovui, Ministrui Pirmininkui, kaupia informaciją ir kitą medžiagą.
Organizuoja pasitarimus, susitikimus pas Ministrą Pirmininką, svečių priėmimą, kviečia rengiamų pasitarimų, susitikimų  pas Ministrą Pirmininką dalyvius, parūpina ir teikia susitikimams reikalingą medžiagą.
Prisideda rengiant Ministro Pirmininko vizitus Lietuvos Respublikoje bei Ministro Pirmininko protokolo skyriui  rengiant vizitus užsienio valstybėse ir oficialių užsienio delegacijų ir užsienio svečių priėmimą pas Ministrą Pirmininką.
Organizuoja oficialių sveikinimų, užuojautų, Ministro Pirmininko padėkų užsienio šalių vadovams ir kitiems žymiems asmenims rengimą.
Perduoda Ministro Pirmininko pavedimus Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, padeda biuro vadovui kontroliuoti, kaip jie vykdomi.
Pavaduoja Ministro Pirmininko biuro vyriausiąjį specialistą jo atostogų, komandiruotės metu, ligos ar kitais atvejais.

            
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.