Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai;


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – C1.


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Vadovauja Ministro Pirmininko biuro veiklai, užtikrina reikiamą padalinio darbo organizavimą.
Renka ir analizuoja interesantų prašymus susitikti su Ministru Pirmininku.
Kartu su Ministro Pirmininko protokolo skyriumi užtikrina Ministro Pirmininko užsienio vizitų ir susitikimų su užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų vadovais ir aukštaisiais pareigūnais tinkamą organizavimą.
Rengia oficialių užsienio delegacijų ir užsienio svečių priėmimą pas Ministrą Pirmininką.
Atsižvelgdamas į planuojamus Ministro Pirmininko susitikimus ir vizitus bei pasitarimus, suderinęs su Ministru Pirmininku, rengia Ministro Pirmininko darbotvarkę.
Palaiko glaudžius ryšius su Vyriausybės kanceliarijos padalinių vadovais, perduoda Ministro Pirmininko pavedimus Vyriausybės kanceliarijos  darbuotojams, kontroliuoja, kaip jie vykdomi.
Rengia pasitarimus pas Ministrą Pirmininką, teikia Vyriausybės nariams, Vyriausybės kancleriui, Vyriausybės kanceliarijos darbuotojams informaciją apie Ministro Pirmininko darbotvarkę, rengiamus pasitarimus, kviečia juose dalyvauti.
Organizuoja oficialių sveikinimų, užuojautų, Ministro Pirmininko padėkų užsienio šalių vadovams ir kitiems žymiems asmenims rengimą.
Tvarko korespondenciją, gautą Ministro Pirmininko vardu su užrašu „asmeniškai“.
Dalyvauja formuojant Ministro Pirmininko ryšius su visuomene.

            
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.