Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – politikos mokslai;
studijų kryptis – teisė;
studijų kryptis – vadyba;
studijų kryptis – ekonomika;
vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
darbo patirtis – tarptautinių santykių patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – C1.

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.
Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.
Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.
Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.
Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

Užtikrina tinkamą asmens duomenų tvarkymą, teikia ir atnaujina duomenų tvarkymą veiklos įrašuose, įgyvendina duomenų saugumo priemones.
Teikia siūlymus dėl Lietuvos pozicijų Bendrųjų reikalų Tarybos ir Vadovų Tarybos darbotvarkės klausimais.
Rengia oficialius Ministro Pirmininko pareiškimus užsienio politikos ir Europos Sąjungos klausimais.
Koordinuoja Ministro Pirmininko vizitų į užsienį ir susitikimų su atvykstančiais į Lietuvą užsienio valstybių vadovais ir kitais aukštaisiais pareigūnais organizavimą, rengia ir pateikia Ministrui Pirmininkui šiems susitikimams reikalingą medžiagą.
Koordinuoja iš ES institucijų, ES ir užsienio valstybių gautų raštų nagrinėjimą, organizuoja atsakymų projektų parengimą, prireikus referuoja Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kancleriui ir jo pavaduotojams.
Koordinuoja Vyriausybei teikiamų įstatymų, Vyriausybės nutarimų projektų priskirtose srityse analizės ir dalykinio vertinimo atlikimą ir išvadų teikimą.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.