Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
•    turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ryšių su visuomene, komunikacijos srityse;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės informavimą ir Vyriausybės kanceliarijos darbą;
•    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
•    išmanyti ryšių su visuomene veiklą ir pagrindinius visuomenės informavimo ir organizacijos įvaizdžio kūrimo ir palaikymo principus;
•    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus;
•    mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) B2 lygiu pagal Europasą;
•    mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

•    rengia tarpinstitucinius komunikacijos veiksmų planus, komunikacines gaires ir informacijos rinkinius Vyriausybei aktualiais klausimais;
•    prireikus rengia krizių komunikacijos planus ir užtikrina jų įgyvendinimą;
•    rengia skyriaus veiklai, planavimui, ataskaitoms reikalingą medžiagą;
•    pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl visuomenės informavimo ir komunikacijos tobulinimo;
•    organizuoja ir įgyvendina veiksmingas ryšių su visuomene kampanijas, susijusias su Vyriausybės ir Ministro Pirmininko veiklos viešinimu;
•    koordinuoja Vyriausybės renginius;
•    koordinuoja Vyriausybės organizuojamų renginių viešinimą;
•    prireikus rengia atsakymus į žiniasklaidos atstovų užklausas;
•    vykdo proaktyvią komunikaciją;
•    prireikus rengia pranešimus spaudai, informacines žinutes Vyriausybės puslapiams socialiniuose tinkluose;
•    pagal kompetenciją inicijuoja viešuosius pirkimus komunikacijos ir reprezentacijos paslaugoms ir prekėms įsigyti;
•    pagal kompetenciją užtikrina Vyriausybės kanceliarijos vykdomų programų ir projektų valdymą;
•    pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente ir skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas, vykdo kitus Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio ir jo pavaduotojų, skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Vyriausybės kanceliarijos strateginių tikslų.