Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – ekonomika;
studijų kryptis – politikos mokslai;
studijų kryptis – teisė;
studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – regionų plėtros politikos srities patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.
Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.
Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.
Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.
Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

            
Vertina Nacionalinės regionų tarybos darbotvarkės klausimus ir teikia pasiūlymus Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kancleriui.
Inicijuoja sistemines analizes regionų plėtros srityje, analizuoja regionų plėtros problemas, vertina jų sprendimo alternatyvas ir teikia pasiūlymus tiesioginiam vadovui.
Inicijuoja ir koordinuoja vertinimus dėl savivaldybių investicinių pajėgumo stiprinimo bei finansinės ir kitos paramos teikimo, siekiant skatinti Lietuvos teritorinę sanglaudą.
Analizuoja regionų plėtros skatinimo, ES struktūrinių ir investicinių  fondų, kitos dvišalės, daugiašalės tarptautinės paramos, biudžeto lėšų efektyvaus panaudojimo ir regionų plėtros prioritetų formavimo ir finansinės paramos teikimo mechanizmo kūrimą.
Organizuoja ir kontroliuoja horizontalaus pobūdžio ir pilotinių/inovatyvių iniciatyvų, tarptautinių iniciatyvų regionų plėtros klausimais įgyvendinimą.
Pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose/pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, darbo grupėse, kitose institucijose ir įstaigose, tarpininkauja sprendžiant iškilusius nesutarimus tarp institucijų regionų plėtros srityje.

            
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.