Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    būti įgijęs aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
•    turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį komunikacijos srityje;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės informavimą ir Vyriausybės kanceliarijos darbą;
•    išmanyti ryšių su visuomene veiklą ir pagrindinius visuomenės informavimo ir organizacijos įvaizdžio kūrimo ir palaikymo principus
•    išmanyti tarnybinio ir diplomatinio protokolo taisykles;
•    mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu, rengti išvadas ir pasiūlymus;
•    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
•    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
•    mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B2 lygiu pagal Europasą.

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

•    dalyvauja koordinuojant su Vyriausybės kanceliarija susijusios informacijos teikimą žiniasklaidai, piliečiams, organizacijoms, stebi ir reaguoja į kritines situacijas, numato tokių situacijų sprendimo būdus;
•    koordinuoja atvirą ir efektyvų Vyriausybės kanceliarijos bendravimą su visuomene ir žiniasklaida rengiant ir platinant informacinius pranešimus, rengiant garso ir vaizdo informacines priemones, organizuojant visuomenės informavimo kampanijas, švietėjiškas akcijas;
•    koordinuoja Vyriausybės kanclerio ir kitų viešai pasisakančių Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų pranešimų, kalbų rengimą, rengia ir pateikia Biuro vadovui Ministro Pirmininko ir Vyriausybės kanclerio kalbų projektus;
•    koordinuoja žiniasklaidos informacijos analizę ir informuoja Vyriausybės kanclerį ir Vyriausybės kanceliarijos darbuotojus apie aktualijas;
•    rengia Ministro Pirmininko oficialių sveikinimų, užuojautų, Ministro Pirmininko padėkų žymiems asmenims tekstus;
•    prisideda prie renginių, konferencijų, siekiant pristatyti Vyriausybės veiklą, organizavimo;
•    pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės sudarytų darbo grupių, komisijų ir kitų organizacinių struktūrų veikloje;
•    pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl visuomenės informavimo, darbo procesų organizavimo, Vyriausybės kanceliarijos veiklos gerinimo, kitais aktualiais klausimais;
•    pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente nurodytas funkcijas, vykdo kitus Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio ir jo pavaduotojų, Ministro Pirmininko biuro vadovo pavedimus ir nurodymus.