Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Analizuoja, ar Ministro Pirmininko pavedimu parengtų Vyriausybės posėdžiams teikiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektai atitinka Vyriausybės programą ir Vyriausybės poziciją konkrečiais klausimais, teikia Ministrui Pirmininkui išvadas ir pasiūlymus.
Analizuoja aktualiausius šalies procesus, jų įtaką šalies raidai ir teikia Ministrui Pirmininkui atitinkamus pasiūlymus.
Dalyvauja įgyvendinant Vyriausybės programos nuostatas ir inicijuojant Vyriausybės programoje numatytas reformas, teikia Ministrui Pirmininkui pasiūlymus ir išvadas dėl pagrindinių šių reformų įgyvendinimo principų.
Dalyvauja rengiant ir atnaujinant valstybės ilgalaikės raidos strategiją, nustatant ilgalaikius strateginius prioritetus, užtikrinančius Vyriausybės nustatytų tikslų įgyvendinimą.
Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Pagal kompetenciją nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, valstybės įmonių pateiktus Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui spręsti klausimus ir rengia atitinkamus pasiūlymus.
Dalyvauja Vyriausybės (Ministro Pirmininko) sudarytose komisijose (darbo grupėse).
Nustatyta tvarka derina Vyriausybės posėdžiui teikiamų nutarimų ar kitų sprendimų projektus.
Pasitelkia Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojus, ministerijų ar kitų valstybės valdymo institucijų valstybės tarnautojus, kurie privalo pateikti patarėjui reikiamą informaciją ir paaiškinimus.

            
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.