Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
•    turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį profesionalaus fotografavimo, filmavimo ir vaizdo montavimo srityje;
•    mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) B1 lygiu pagal Europasą;
•    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti fotografavimo ir filmavimo darbą, turėti gerų bendravimo gebėjimų;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tiesioginių pareigų atlikimą;
•    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus, gebėti įžvelgti, analizuoti problemas ir rasti jų sprendimo būdus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus;
•    mokėti dirbti su Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe lightroom programiniais paketais.

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

•    rengia fotografinę ir vaizdo medžiagą apie svarbiausius renginius, susitikimus, kuriuose dalyvauja Ministras Pirmininkas, ministrai, Vyriausybės kancleris, kiti darbuotojai;
•    kūrybiškai, meniškai rengia, apdoroja, montuoja skirtingų skaitmeninių formatų fotografinę ir vaizdo medžiagą,  naudodamas profesionalią programinę įrangą;
•    pagal poreikį skelbia fotografinę ir vaizdo medžiagą Vyriausybės interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose;
•    kaupia ir prižiūri skaitmeninę klasifikuotą fotografinės ir vaizdo medžiagos duomenų bazę;
•    rengia kitą skyriui reikalingą vaizdo medžiagą, atrenka pagamintas nuotraukas ir organizuoja jų gaminimą;
•    pagal kompetenciją inicijuoja viešuosius pirkimus;
•    prisideda prie veiksmingo finansinių išteklių panaudojimo;
•    pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose ir Vyriausybės kanceliarijos reglamente nustatytas funkcijas, vykdo kitus Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio ir jo pavaduotojų, tiesioginio vadovo pavedimus, siekiant Vyriausybės kanceliarijos strateginių tikslų.