Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą dizaino studijų krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba aukštąjį koleginį ar jam prilygintą dizaino studijų krypties išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
•    turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį grafinio dizaino ir kūrybos srityje;
•    mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) B1 lygiu pagal Europasą;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Vyriausybės kanceliarijos darbą;
•    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus, gebėti įžvelgti, analizuoti problemas ir rasti jų sprendimo būdus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus, išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
•    išmanyti grafinio dizaino tendencijas, tipografiką, technines spaudos ir interneto specifikacijas;
•    mokėti dirbti su Adobe ir Microsoft Office programiniais paketais.

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

•    formuoja Vyriausybės vaizdinę tapatybę, kuria dizaino koncepciją;
•    atlieka kūrybinio grafinio dizaino ir techninio maketavimo, teksto iliustravimo darbus;
•    rengia animuotas vaizdo skaidres Vyriausybės kanceliarijos administruojamoms interneto svetainėms, socialiniams tinklams, pristatymams, ataskaitoms;
•    rengia skaidres su tekstais, grafikais, lentelėmis;
•    kuria informacinius skydelius, infografikus;
•    pritaiko skaidres ir infografikus socialiniams tinklams;
•    rengia eskizus, diagramas, iliustracijas ir maketus;
•    atlieka leidinių, brošiūrų ir interneto svetainės apipavidalinimo darbus;
•    teikia kūrybinius pasiūlymus ir sprendimus, siekiant užtikrinti kokybišką Vyriausybės ir Ministro Pirmininko veiklos viešinimą;
•    pagal kompetenciją inicijuoja viešuosius pirkimus;
•    pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose ir Vyriausybės kanceliarijos reglamente nustatytas funkcijas, vykdo kitus Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio ir jo pavaduotojų, skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Vyriausybės kanceliarijos strateginių tikslų.