Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

 

 

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

studijų kryptis – teisė (arba);

studijų kryptis – viešasis saugumas;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – viešojo saugumo politikos srities patirtis;

darbo patirties trukmė – 4 metai.

 

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų arba vokiečių, arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo.

Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

Koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją.

Koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą.

Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo.

Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

 

 

 

Pagal priskirtas veiklos sritis atlieka Vyriausybei teikiamų įstatymų, Vyriausybės nutarimų projektų kokybišką dalykinį vertinimą ir rengia pažymas apie teisės akto projekto esmę.

Pagal priskirtas veiklos sritis organizuoja Vyriausybės komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžius, koordinuoja jų pateiktų pasiūlymų įgyvendinimą.

Pagal priskirtas veiklos sritis organizuoja tarpinstitucinių nesutarimų Vyriausybės veiklos klausimais derinimą.

Dalyvauja vertinant pagal veiklos sritis ministerijų strateginius veiklos planus ir strateginius projektus atitikties Vyriausybės politikai aspektu.

Pagal priskirtas veiklos sritis prisideda rengiant Vyriausybės metinę veiklos ataskaitą, Vyriausybės pasiūlymus dėl Seimo sesijos darbų programos projekto.

Pagal kompetenciją kontroliuoja Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, Ministro Pirmininko ir Vyriausybės kanclerio ar jo pavaduotojų pavedimų vykdymą.

 

 

 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.