Pareigų aprašymas Spausdinti

Pareigybės aprašymas


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:


išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai;

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;
kalbos mokėjimo lygis – C1.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:


Padeda Ministrui Pirmininkui įgyvendinti Vyriausybės programos nuostatas, dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Ministro Pirmininko politines nuostatas, prioritetus ir sprendimus.
Ministro Pirmininko pavedimu vadovauja Ministro Pirmininko sudaromų darbo grupių ar komisijų veiklai.
Prireikus organizuoja Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui teikiamų teisės aktų projektų, kurių rengėjams nepavyko suderinti su suinteresuotomis institucijomis, derinimą.
Koordinuoja jo kompetencijai priskirtų Vyriausybės kanceliarijos padalinių veiklą.
Pagal kompetenciją valdo Vyriausybės kanceliarijoje vykdomus projektus / programas (projektinis valdymas), nustato tam tikros veiklos naudą, riziką ar problemas ir numato veiksmingus problemų sprendimo būdus.
Užtikrina, kad būtų reguliariai atliekamas sprendimų poveikio vertinimas ir pateikiama šiam įvertinimui parengti reikalinga informacija.
Dalyvauja rengiant Vyriausybės kanceliarijos strateginį planą ir metinį veiklos planą, bendradarbiauja šiais klausimais organizacijoje ir už jos ribų, pagal kompetenciją užtikrina veiksmingą Vyriausybės kanceliarijos finansų valdymą ir išlaidų skaidrumą.
Suburia kolektyvą veiksmingam komandiniam darbui, skatina pavaldinius ugdyti kompetenciją, panaudoti ją įstaigos strateginiams tikslams įgyvendinti.
Pavaduoja Vyriausybės kanclerį jo atostogų, komandiruotės metu, ligos ar kitais atvejais.
Vykdo kitus Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio pavedimus ir atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.