Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

studijų kryptis – teisė;

studijų kryptis – komunikacija (arba);

studijų kryptis – vadyba (arba);

vadovaujamo darbo patirties trukmė – 1 metai;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

vadovaujamo darbo patirties trukmė – 1 metai;

darbo patirtis – viešųjų ryšių patirtis;

darbo patirties trukmė – 4 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

kalba – anglų arba vokiečių, arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – C1.

 

 

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.

Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Užtikrina vientisą ir veiksmingą Vyriausybės komunikaciją bei tvarius, pasitikėjimu grįstus Vyriausybės ryšius su visuomene.

Užtikrina vientisą ir veiksmingą Vyriausybės komunikaciją ir tvarius, pagarba bei pasitikėjimu grįstus Vyriausybės kanceliarijos ryšius su žiniasklaida.

Planuoja  ir  įgyvendina veiklas, susijusias su Lietuvos žinomumo užsienyje sklaida ir koordinuoja šalies institucijų veiklas, susijusias su Lietuvos teigiamo įvaizdžio formavimu ir reputacijos stiprinimu užsienyje ir Lietuvoje.

Užtikrina šalies institucijų veiklų, susijusių su Vyriausybės programos įgyvendinimo komunikacija, planavimą ir koordinavimą.

Užtikrina standartizuotą, vieno langelio principu grįstą asmenų aptarnavimą Vyriausybės kanceliarijoje, jų prašymų ir skundų, adresuotų Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kanceliarijai, nagrinėjimą.

Skatina atviros Vyriausybės plėtrą viešajame sektoriuje, stiprina atviros Vyriausybės principais paremtą visuomenės ir Vyriausybės dialogą bei formuoja šiuo dialogu grįstos įtraukiosios teisėkūros principus viešajame sektoriuje.

 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.