Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

studijų kryptis – vadyba (arba);

studijų kryptis – komunikacija (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – viešųjų ryšių patirtis;

darbo patirties trukmė – 5 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – C1.

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų projektų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų projektų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo.

Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklos vykdymo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą, arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

Koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją.

Koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą.

Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo.

Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

Kartu su Strateginės komunikacijos skyriumi įgyvendina Lietuvos pristatymo užsienyje strategiją 2020-2030 m. tarpinstituciniu lygmeniu.

Kartu su pagrindinėmis Lietuvos  pristatymo užsienyje srityje dirbančiomis institucijoms sudaro pagrindinius šalies žinomumą ir reputaciją gerinančius veiklos rodiklius ir užtikrina rodiklių pasiekimo stebėseną.

Teikia rekomendacijas Lietuvą užsienyje pristatančioms institucijoms dėl priemonių įgyvendinimo didinant šalies žinomumą užsienyje ir gerinant šalies reputaciją.

Koordinuoja Lietuvos įvaizdžio strateginės tarybos, sudarytos Vyriausybės nutarimu, veiklą, teikia jai logistinę ir techninę paramą.

Kartu su Strateginės komunikacijos skyriumi užtikrina Lietuvos pristatymo užsienyje pozicionavimo sklaidą suinteresuotoms tikslinėms grupėms: akademinei bendruomenei,  Pasaulio lietuvių bendruomenei, asocijuotoms verslo struktūroms ir kt., kartu su Strateginės komunikacijos skyriumi koordinuoja Lietuvos pasirengimą dalyvauti pagrindiniuose šalį užsienyje pristatančiuose renginiuose.

Teikia pasiūlymus Departamento vadovui dėl efektyvaus šalies pristatymo užsienyje veiklų ir šalies pristatymui reikalingų biudžetų, o juos patvirtinus, užtikrina sklandų numatytų priemonių įgyvendinimą.

 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.