Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – sociologija (arba);

studijų kryptis – finansai (arba);

studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – strateginio planavimo patirtis;

darbo patirties trukmė – 2 metai.

 

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų arba vokiečių, arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 

Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

Analizuoja strateginiam valdymui, veiklos rezultatų stebėsenai skirtos (-ų) informacinės (-ių) sistemos (-ų) funkcionavimą, plėtros poreikius, rengia išvadas, siūlymus dėl veiklos rezultatų stebėsenos sistemos tobulinimo, dalyvauja tarpinstitucinėse darbo grupėse planavimo dokumentų stebėsenai vykdyti ir jų duomenų analizei atlikti reikalingų informacinių sprendimų kūrimui, tobulinimui ir plėtrai.

Pagal kompetenciją padeda Vyriausybės kanceliarijos ir ministerijų darbuotojams naudotis informacinėse sistemose kaupiamais planavimo dokumentų duomenimis.

Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Valstybės pažangos metines ataskaitas, teikia siūlymus, kokius ir kada strateginiam valdymui ir veiklos rezultatų stebėsenai skirtoje (-ose) informacinėje (-ėse) sistemoje (-ose) kaupiamus duomenis tikslinga panaudoti valdymo sprendimams priimti.

Dalyvauja Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano vykdymo stebėsenos ir pažangos vertinimo procesuose, pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, komisijose, darbo grupėse ir kituose pasitarimuose.

Vertina planavimo dokumentų projektų atskirų elementų korektiškumą ir atitiktį tinkamam jų suvedimui į strateginiam valdymui ir veiklos rezultatų stebėsenai skirtą (-as) informacinę (-es) sistemą (-as).

 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.