Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – sociologija;

studijų kryptis – politikos mokslai;

studijų kryptis – finansai;

studijų kryptis – statistika;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – strateginio planavimo patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

 

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų arba vokiečių, arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą.

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.

Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

 

 

 

 

Užtikrina institucijų strateginių veiklos planų projektų kokybę, jų atitikimą metodiniams reikalavimams, teikia siūlymus dėl jų tikslinimo ir tobulinimo ir organizuoja jų vertinimą Vyriausybės kanceliarijoje dalykine prasme.

Vertina nacionalinių darbotvarkių ir jų veiksmų planų projektų kokybę, atitikimą metodiniams reikalavimams, teikia siūlymus dėl jų tikslinimo ir tobulinimo.

Pagal kompetenciją teikia siūlymus metodinių dokumentų ir reikalavimų tobulinimui, dalyvauja metodinių dokumentų rengime.

Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant strateginius dokumentus kiek tai susiję su Grupės kompetencijai priskirtomis veiklos sritimis, pagal kompetenciją teikia informaciją pasitarimams dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų.

Pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų išlaidų peržiūros procesuose, teikia siūlymus dėl viešųjų išlaidų peržiūrų proceso ir viešųjų išlaidų peržiūrų ataskaitų tobulinimo.

Rengia išvadas dėl teisės aktų, planavimo dokumentų rengimo bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

 

 

 

 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.