Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – gynybos studijos (arba);

studijų kryptis – viešasis saugumas (arba);

studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

studijų kryptis – teisė;

vadovaujamo darbo patirties trukmė – 2 metai;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

vadovaujamo darbo patirties trukmė – 2 metai;

darbo patirtis – nacionalinio saugumo;

darbo patirties trukmė – 3 metai.

 

 

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų arba vokiečių, arba prancūzų;

 

kalbos mokėjimo lygis – C1.

 

 

 

 

 

 

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 

 

 

 

 

 

 

Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.

Koordinuoja Vyriausybės kanceliarijos veiklą, vykdant Vyriausybės programos įgyvendinimo plano stebėseną, Vyriausybės posėdžių, Vyriausybės pasitarimų, Vyriausybės kanceliarijos kviečiamų tarpinstitucinių pasitarimų organizavimą, užtikrinant tinkamą teikiamų sprendimų poveikio vertinimą.

Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka organizuoja Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui pateiktų teisės aktų projektų analizę, Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui teikiamų teisės aktų projektų, kurių rengėjams nepavyko suderinti su suinteresuotomis institucijomis, derinimą.

 

 

 

Atstovauja Nacionaliniam krizių valdymo centrui (toliau - Centras) santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis ir fiziniais asmenimis.

Užtikrina Centro funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

Koordinuoja hibridinių grėsmių valdymą ir krizių prevenciją šalies mastu, remiantis Centro sukurta grėsmių nacionaliniam saugumui stebėjimo, vertinimo ir perspėjimo apie grėsmes sistema.

Priima su Centro veikla susijusius sprendimus.

Priima sprendimus, teikia siūlymus Vyriausybės kancleriui su Centro veikla susijusiais klausimais.

 

 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.