Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – strateginio planavimo patirtis;

darbo patirties trukmė – 1 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų arba vokiečių, arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą.

 

Koordinuoja Vyriausybės kanceliarijos strateginio veiklos plano projekto rengimą ir tikslinimą, vykdo jo įgyvendinimo stebėseną ir priežiūrą, pagal kompetenciją rengia įgyvendinimo rezultatų apžvalgas.

Organizuoja Vyriausybės kanceliarijos Strateginio valdymo grupės, vadovaujamos Vyriausybės kanclerės, veiklą, ją aptarnauja, teikia pasiūlymus darbotvarkei, rengia medžiagą posėdžiams.

Užtikrina savalaikį Vyriausybės kanceliarijos strateginio veiklos plano duomenų suvedimą į strateginiam valdymui  ir veiklos rezultatų stebėsenai skirtą (-as) informacinę (-es) sistemą (-as) ir jų atnaujinimą.

Pagal kompetenciją konsultuoja Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės kanceliarijai pavaldžių įstaigų darbuotojus dėl tinkamų priemonių ir veiklos rodiklių pasirinkimo, siekiant orientacijos į rezultatus principo įgyvendinimo.

Dalyvauja nacionalinių plėtros programų tikslinimo procese – vertina ir teikia išvadas dėl nacionalinių plėtros programų tikslinimo poreikio ir būtinybės, vertina jų projektų atitikimą NPP, pagal kompetenciją dalyvauja NPP peržiūros procese.

Stebi pažangos priemonių aprašų parengimo procesą, vertina jų kokybę, rengia susijusias apžvalgas ir teikia tobulinimo siūlymus.

Pagal kompetenciją teikia informaciją pasitarimams dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų.

Dalyvauja nuoseklios viešosios politikos sričių, sprendimų, intervencijų vertinimų sistemos sukūrime ir palaikyme, teikia siūlymus ją tobulinti.

Koordinuoja bendradarbiavimą su Seimo Ateities komiteto biuru Grupės kompetencijai priskirtais klausimais – savalaikiai teikia jam informaciją, stebi Seimo Ateities komiteto rekomendacijų Vyriausybei vykdymą.

Pagal kompetenciją bendradarbiauja su ministerijomis ir tarpininkauja sprendžiant iškilusius nesutarimus.

Pagal kompetenciją dalyvauja koordinuojant Vyriausybės programos ir programos įgyvendinimo plano vykdymo pažangą Grupės kompetencijai priskirtose veiklos srityse.

Dalyvauja rengiant strateginius dokumentus kiek tai susiję su Grupės kompetencijai priskirtomis veiklos sritimis, bendrauja ir bendradarbiauja šiais klausimais organizacijoje ir už jos ribų.

Pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Vyriausybės kanceliarijoje projektus / programas (projektinis valdymas).

Pagal kompetenciją prisideda prie teisės aktų projektų rengimo, kontroliuoja Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, Ministro Pirmininko ir Vyriausybės kanclerio ar jo pavaduotojų pavedimų vykdymą.

Pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, darbo grupėse, taip pat pasitarimuose pas Ministrą Pirmininką, Vyriausybės kanclerį, kitose institucijose ir įstaigose.

Pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente nurodytas funkcijas, vykdo kitus Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio ir jo pavaduotojų, Grupės vadovo pavedimus ir nurodymus.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.