Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Vyriausybės ir Vyriausybės kanceliarijos darbą;
•    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus;
•    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus;
•    gebėti komunikuoti ir dirbti su suinteresuotomis šalimis;
•    gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, gebėti nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
•    turėti patirties sprendžiant kompleksines problemas, taikant LEAN metodus, gebėti spręsti konfliktines situacijas;
•    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
•    mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) B2 lygiu pagal Europasą.

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

•    formuoja, analizuoja ir teikia tobulinimo pasiūlymus organizacijos procesams, rodikliams ir vykdomoms veikloms;
•    rengia ir veda mokymus apie LEAN ir kitus veiklos efektyvumo didinimo įrankius;
•    konsultuoja darbuotojus apie LEAN ir kitus veiklos efektyvumo didinimo įrankius ir metodus, pritaiko metodus praktiškai;
•    rengia ataskaitas bei pristatymus darbuotojams ir vadovams;
•    inicijuoja viešuosius pirkimus, susijusius su vykdomomis funkcijomis;
•    vykdo projekto „Procesų valdymo, veiklos rodiklių stebėsenos sistemos ir „Lieknos Vyriausybės“ (angl. LEAN Government) metodų įdiegimas valstybės institucijose“ (toliau – Projektas) tarpinių rezultatų ir veiklų stebėseną – renka ir analizuoja stebėsenos duomenis, pagal poreikį rengia ar vykdo kitas su Projekto veikla tiesiogiai susijusias užduotis;
•    pagal kompetenciją bendradarbiauja su visomis su Projekto įgyvendinimu susijusiomis trečiosiomis šalimis, teikia konsultacijas Projekto valdymo ir metodikos klausimais;
•    pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente nurodytas funkcijas ir vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų, Projektų valdymo grupės vadovo ir projektų vadovo pavedimus ir nurodymus, susijusius su Projekto įgyvendinimu.