Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
•    turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus;
•    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
•    mokėti organizuoti viešuosius pirkimus, rengti viešųjų pirkimų dokumentus, sutarčių projektus;
•    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti rengiant išvadas, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
•    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus;
•    išmanyti pagrindinius programų ir projektų valdymo principus;
•    mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) B1 lygiu pagal Europasą;
•    mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
•    atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

•    pagal kompetenciją rengia Vyriausybės kanclerio įsakymų, kitų teisės aktų ar dokumentų, raštų projektus;
•    dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos viešųjų pirkimų komisijų darbe;
•    rengia Vyriausybės kanceliarijos viešųjų pirkimų komisijų atliekamų viešųjų pirkimų dokumentus, tvarko Vyriausybės kanceliarijos viešųjų pirkimų dokumentaciją, teisės aktuose nustatyta tvarka rengia ir teikia skelbimus, pranešimus, ataskaitas apie Vyriausybės kanceliarijos vykdomus viešuosius pirkimus;
•    teisės aktų nustatyta tvarka skelbia viešųjų pirkimų duomenis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
•    vykdo pirkimus, naudodamasis centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu;
•    pagal kompetenciją padeda kitiems Vyriausybės kanceliarijos padaliniams rengti su viešaisiais pirkimais susijusią medžiagą;
•    pagal kompetenciją rengia pranešimus, teikiamus viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantiems tiekėjams (pirkimo dokumentų patikslinimus, paaiškinimus, prašymus paaiškinti pateiktus pasiūlymus ir kita);
•    kartu su kitais Vyriausybės kanceliarijos padalinių valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, rengia Vyriausybės kanceliarijos sudaromų sutarčių projektus;
•    pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Vyriausybės kanceliarijos tvarkos aprašus, taisykles ir kitus dokumentus viešųjų pirkimų srityje;
•    teikia konsultacijas Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir Vyriausybės atstovų tarnyboms  viešųjų pirkimų klausimais;
•    nagrinėja ir rengia atsakymus į pirkimo dalyvių pateiktas pretenzijas, taip pat kitus viešųjų pirkimų ginčų procesui reikalingus dokumentus ir dalyvauja šių ginčų teismo procesuose;
•    kaupia, sistemina ir apibendrina duomenis ir kitą funkcijoms atlikti reikalingą informaciją, rengia informacinę, analitinę medžiagą valstybės tarnautojo kompetencijos klausimais  ir teikia departamento direktoriui, skyriaus vedėjui ar Vyriausybės kanceliarijos vadovybei;
•    prisideda prie Vyriausybės kanceliarijoje vykdomų programų ir projektų įgyvendinimo, pagal kompetenciją numato galimą riziką, imasi priemonių ją mažinti, analizuoja veiklos rezultatus;
•    dalyvauja Vyriausybės kanclerio sudarytų komisijų, darbo grupių posėdžiuose, taip pat pasitarimuose pas Ministrą Pirmininką, kai sprendžiami klausimai, priskirti jo kompetencijai;
•    pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos darbo reglamente, skyriaus nuostatuose nurodytas funkcijas, vykdo kitus su skyriaus kompetencija susijusius nenuolatinio pobūdžio Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus.