Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 

 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – ekonomika (arba);

studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

studijų kryptis – sociologija (arba);

studijų kryptis – vadyba;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – projektų valdymo patirtis;

 darbo patirties trukmė – 4 metai.

 

 

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 kalba – anglų arba vokiečių, arba prancūzų;

 

kalbos mokėjimo lygis – B2.

0

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais.

Koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją.

Koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų, susijusių su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, rengimą arba, prireikus rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos.

Koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.

Koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą arba prireikus rengia veiklos planavimo dokumentus.

Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

Koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.

Koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais.

Koordinuoja su stebėsena ir (ar) analize susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

Koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą arba prireikus atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.

Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės.

Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 

Koordinuoja strateginio projektų portfelio sudarymą, organizuoja į portfelį įtraukiamų projektų ir programų vertinimą, rengia ir derina reikiamą informaciją ir dokumentus, teikia  juos tvirtinimui Vyriausybės sudarytai strateginio projektų portfelio komisijai.

Organizuoja Vyriausybės sudarytos strateginio projektų portfelio komisijos posėdžius, rengia ir derina informaciją bei dokumentus, reikalingus sprendimams priimti.

Vykdo strateginio projektų portfelio įgyvendinimo stebėseną, analizuoja duomenis, identifikuoja veiklų įgyvendinimo ir rezultatų pasiekimo rizikas, inicijuoja problemų sprendimo veiksmus, įtraukia atsakingus Vyriausybės kanceliarijos ir ministerijų darbuotojus, komunikuoja priimtus sprendimus ir užtikrina jų įgyvendinimo kontrolę.

Iniciatyviai bendradarbiauja su suinteresuotomis šalimis, derinant pozicijas, komunikuojant paskirtų įgyvendinti Vyriausybės struktūrinių reformų ir kitų sisteminių darbų įgyvendinimo pažangos klausimais.

Užtikrina tinkamą strateginio projektų portfelio ir jo įgyvendinimo informacijos viešinimą.

 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.