BDAR
Close

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Vyriausybės kanceliarijos struktūra

 

Ministro Pirmininko biuras:

 • organizuoja susitikimus ir renginius, kuriuose dalyvauja Ministras Pirmininkas, priėmimus pas Ministrą Pirmininką;
 • kartu su Ministro Pirmininko protokolo skyriumi užtikrina Ministro Pirmininko užsienio vizitų ir susitikimų su užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų vadovais ir aukštais pareigūnais tinkamą organizavimą.

 

Tarptautinių santykių ir Europos Sąjungos grupė:

 • prisideda prie Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių rengimo, koordinuoja Vyriausybės programos veiklos ES, užsienio saugumo politikos prioritetų įgyvendinimą ir teikia šiuos prioritetus įgyvendinančioms institucijoms pasiūlymus veiklos planavimo, įgyvendinimo ir veiklos rezultatų analizės srityse;
 • dalyvauja įgyvendinant svarbiausias Vyriausybės programos nuostatas užsienio politikos ir ES klausimais;
 • analizuoja aktualiausias tarptautines raidos tendencijas, jų galimą poveikį Lietuvai, gerosios praktikos pavyzdžius, jų pritaikymą valstybės valdymo tobulinimo srityje, Lietuvos interesų atstovavimą užsienio valstybėse ir tarptautinėse organizacijose, teikia atitinkamus pasiūlymus Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybės kancleriui;
 • prireikus teikia Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybės kancleriui pastabas, pasiūlymus ir dalykinio vertinimo išvadas dėl Vyriausybei svarstyti pateiktų teisės aktų, reglamentuojančių užsienio politikos ir ES klausimus;
 • kartu su Ministro Pirmininko protokolo skyriumi užtikrina Ministro Pirmininko ir Vyriausybės kanceliarijos vadovybės užsienio vizitų ir susitikimų su užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų vadovais ir aukštais pareigūnais tinkamą organizavimą – koordinuoja medžiagos vizitams ir susitikimams parengimą ir pateikimą;
 • organizuoja suinteresuotų institucijų atstovų pasitarimus Vyriausybės kanceliarijoje, siekiant suderinti ir išspręsti ginčytinus klausimus dėl Lietuvos pozicijos užsienio politikos ir ES srityje;
 • pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip institucijos vykdo Vyriausybės programos įgyvendinimo priemones ir Vyriausybės sprendimus, Ministro Pirmininko ir Vyriausybės kanclerio pavedimus;
 • vykdo kitus Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio ir jo pavaduotojų pavedimus.

 

Nacionalinis krizių valdymo centras (Situacijų valdymo biuras, Analizės biuras, Planavimo biuras):

 • užtikrina rizikos veiksnių, pavojų ir grėsmių Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesams nepertraukiamą stebėseną ir vertinimą;
 • koordinuoja grėsmių Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui prevenciją, jas mažinančių ir šalinančių priemonių rengimą ir įgyvendinimą;
 • koordinuoja krizių ir valstybės lygio ekstremaliųjų situacijų valdymui būtinų priemonių parengimą ir pasiūlymų dėl jų pateikimą Nacionalinio saugumo komisijai ir Vyriausybei, kontroliuoja jų įgyvendinimą, organizuoja ir koordinuoja neatidėliotinų darbų ir kitų veiksmų, būtinų valstybės lygio ekstremaliosios situacijos grėsmei likviduoti, atlikimą;
 • koordinuoja valstybės rezervo tvarkytojų veiklą;
 • koordinuoja valstybės strateginę komunikaciją nacionalinio saugumo (krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo) srityje;
 • užtikrina Nacionalinio saugumo komisijos veiklą;
 • užtikrina Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos veiklą;
 • analizuoja ir vertina procesus nacionalinio saugumo valdymo srityje, teikia išvadas ir pasiūlymus Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybei.

 

Strateginio valdymo grupė:

 • dalyvauja formuojant strateginio valdymo politiką ir koordinuoja jos įgyvendinimą Vyriausybės lygiu, taip pat užtikrina, kad strateginio valdymo sistema būtų optimali, veiksminga ir efektyvi, o jos nustatomi reikalavimai proporcingi siekiamiems tikslams;
 • tobulina veiklos rezultatų stebėsenos Vyriausybės lygiu sistemą ir nuolat kuria prielaidas panaudoti veiklos rezultatus valdymo sprendimams priimti;
 • dalyvauja plėtojant įrodymais grįstą valdyseną, kuria ir plėtoja įrodymais grįsto valdymo įrankius, taip pat nuolat kuria prielaidas įrodymais ir duomenimis grįstiems sprendimams;
 • koordinuoja Vyriausybės teisėkūrą, įgyvendina geresnio reglamentavimo principus;
 • koordinuoja pavestų sisteminių, horizontaliųjų, struktūrinių pokyčių ir (ar) reformų klausimų įgyvendinimą;
 • organizuoja strateginio valdymo įgyvendinimą Vyriausybės kanceliarijoje.

 

Projektų valdymo grupė:

 • formuoja projektų valdymo politiką Vyriausybės lygiu ir užtikrina efektyvų jos įgyvendinimą;
 • dalyvauja vykdant Vyriausybės kanceliarijos projektų valdymo funkcijas;
 • dalyvauja užtikrinant Vyriausybės prioritetinių darbų įgyvendinimą, įgyvendinimo stebėseną ir naudų stebėseną;
 • metodiškai vadovauja projektų valdymo klausimais, telkia valstybės institucijų ir įstaigų projektinio valdymo kompetencijas į bendradarbiavimo tinklą ir koordinuoja šio tinklo veiklą.

 

Vyriausybės komunikacijos departamentas (Ryšių su visuomene ir žiniasklaida skyrius, Strateginės komunikacijos skyrius, Atviros Vyriausybės skyrius):

 • užtikrina standartizuotą vieno langelio principu grįstą asmenų aptarnavimą Vyriausybės kanceliarijoje, jų prašymų ir skundų, adresuotų Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kanceliarijai, nagrinėjimą;
 • skatina atviros Vyriausybės plėtrą viešajame sektoriuje, stiprina atviros Vyriausybės principais paremtą visuomenės ir Vyriausybės dialogą bei formuoja šiuo dialogu grįstos įtraukiosios teisėkūros principus viešajame sektoriuje;
 • užtikrina vientisą ir veiksmingą Vyriausybės komunikaciją bei tvarius, pasitikėjimu grįstus Vyriausybės ryšius su visuomene;
 • kuria informacinę aplinką, padedančią įgyvendinti Vyriausybės programoje numatytus prioritetus;
 • planuoja ir įgyvendina veiklas, susijusias su Lietuvos žinomumo užsienyje sklaida, ir koordinuoja šalies institucijų veiklas, susijusias su Lietuvos teigiamo įvaizdžio formavimu ir reputacijos stiprinimu užsienyje bei Lietuvoje;
 • planuoja ir koordinuoja šalies institucijų veiklas, susijusias su Vyriausybės programos įgyvendinimo komunikacija;
 • užtikrina vientisą ir veiksmingą Vyriausybės komunikaciją ir tvarius, pagarba bei pasitikėjimu pagrįstus Vyriausybės kanceliarijos ryšius su žiniasklaida.

 

Teisės grupė:

 • padeda Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybės kancleriui atlikti teisės aktuose nustatytas funkcijas teisės aktų projektų vertinimo ir teisės taikymo srityse.

 

Ekonomikos politikos grupė:

 • stebi, analizuoja ir vertina procesus priskirtose valstybės valdymo srityse (ekonomikos, aplinkos apsaugos, susisiekimo, žemės ūkio ir finansų), teikia išvadas ir pasiūlymus Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybei;
 • užtikrina sklandų Vyriausybės teisės aktų priėmimą, jų ir kitų Vyriausybės kanceliarijos rengiamų dokumentų kokybę.

 

Viešojo valdymo grupė:

 • stebi, analizuoja ir vertina procesus priskirtose valdymo srityse (viešojo valdymo, viešojo saugumo, valstybės tarnybos, vietos savivaldos, regionų plėtros, teisingumo, korupcijos prevencijos ir šešėlinės ekonomikos mažinimo, valstybės informacinių išteklių, skaitmeninės transformacijos, duomenų atvėrimo, religijų, tautinių mažumų), teikia išvadas ir pasiūlymus Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybei;
 • užtikrina Vyriausybės priimamų teisės aktų ir Vyriausybės kanceliarijos rengiamų dokumentų kokybę.

 

Socialinės politikos grupė:

 • stebi, analizuoja ir vertina procesus priskirtose valdymo srityse (socialinių ir sveikatos reikalų, švietimo ir sporto, kultūros ir meno), teikia išvadas ir pasiūlymus Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybei;
 • užtikrina Vyriausybės priimamų teisės aktų ir Vyriausybės kanceliarijos rengiamų dokumentų kokybę.

 

Vidaus audito tarnyba:

 • atlieka Vyriausybės kanceliarijos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą, kurio pagrindiniai uždaviniai yra:
 1. tirti ir vertinti viešojo juridinio asmens valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę;
 2. tirti ir vertinti gautų ES ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą;
 3. teikti Vyriausybės kancleriui ir viešojo juridinio asmens vadovui rekomendacijas dėl viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;
 4. konsultuoti Vyriausybės kanclerį, Vyriausybės kanceliarijos administracijos padalinių ir (ar) viešajam juridiniam asmeniui pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovus viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais.

 

Administravimo departamentas (Personalo valdymo skyrius, Dokumentų valdymo skyrius, Vyriausybės posėdžių organizavimo skyrius, Turto valdymo skyrius, Viešųjų pirkimų skyrius):

 • padeda Vyriausybės kancleriui formuoti Vyriausybės kanceliarijos personalo valdymo politiką ir ją įgyvendina;
 • organizuoja ir užtikrina Vyriausybės kanceliarijos veiklos procesų diegimą ir vystymą;
 • užtikrina asmens duomenų apsaugos Vyriausybės kanceliarijoje įgyvendinimą;
 • užtikrina Vyriausybės kanceliarijos kovos su korupcija veiklą ir vykdo jos stebėseną, vykdo Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje priežiūrą ir prevenciją;
 • organizuoja Vyriausybės posėdžius ir pasitarimus, tarpinstitucinius pasitarimus, tarp jų ir įslaptintus, taip pat Vyriausybės priimamų Vyriausybės kanceliarijos parengtų teisės aktų, Ministro Pirmininko potvarkių projektų redagavimą ir įforminimą;
 • organizuoja Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų, tarpinstitucinių pasitarimų protokolų rašymo, derinimo ir atitinkamų sprendimų pateikimo įgyvendinti procesą;
 • užtikrina dokumentų apyvartos valdymo tvarką;
 • užtikrina užduočių vykdymo kontrolę;
 • organizuoja ir užtikrina Vyriausybės kanceliarijos įslaptintos informacijos, gautų, siunčiamų, vidaus dokumentų ir Vyriausybės priimtų, Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio išleistų teisės aktų administravimą, apsaugą ir kontrolę, tvarko jų archyvą;
 • užtikrina nepertraukiamą Vyriausybės kanceliarijos veiklą plėtojant informacines technologijas ir sudarant tinkamas darbo sąlygas, formuoja Vyriausybės kanceliarijos informacinių technologijų strategiją;
 • efektyviai planuoja ir atlieka Vyriausybės kanceliarijos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
 • užtikrina Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, tinkamas darbo sąlygas jų funkcijoms atlikti;
 • užtikrina Vyriausybės kanceliarijos patikėjimo teise valdomo valstybės nekilnojamojo, materialiojo ir nematerialiojo turto, teritorijų tinkamą eksploatavimą, priežiūrą ir apsaugą;
 • organizuoja Vyriausybės priimtų teisės aktų, taip pat tarptautinių sutarčių ir jų projektų, Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų bylose prieš Lietuvą vertimą ir jo autentiškumo tvirtinimą;
 • teikia vertimo žodžiu ir raštu paslaugas Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis.

 

*Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos struktūra įsigaliojo 2023 m. sausio 1 d.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-06-12